Thực hiện thủ tục thẩm định đồ chơi trẻ em nhập khẩu trên Cơ chế một cửa quốc gia

Ngày 25/4/2016, Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư liên tịch 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành từ  ngày15/6/2016.

Theo đó, trong quá trình thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu là đồ chơi trẻ em, cơ quan hải quan nghi ngờ nhưng không tự xác định được mặt hàng đồ chơi trẻ em có thuộc diện cấm phổ biến, lưu hành, kinh doanh tại thị trường Việt Nam không sẽ được xử lý như sau:

- Cơ quan hải quan gửi yêu cầu thẩm định dưới hình thức chứng từ điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tiến hành trưng cầu giám định.

- Hoặc lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để xác định hàng hóa đó có được phép nhập khẩu hay không.

Cơ quan xử lý tiếp nhận yêu cầu thẩm định do cơ quan hải quan gửi tới chậm nhất 36 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận Yêu cầu thẩm định, cơ quan xử lý gửi Yêu cầu xuất trình hàng mẫu dưới hình thức chứng từ điện tử tới cơ quan hải quan và người khai thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Cơ quan xử lý thực hiện thẩm định không quá 07 ngày làm việc kể từ khi người khai xuất trình đủ hàng mẫu và tài liệu theo quy định. Trường hợp phải xin ý kiến Bộ, ngành có liên quan thời gian thực hiện thẩm định xử lý không quá 15 ngày làm việc kể từ khi người khai xuất trình đầy đủ hàng mẫu và tài liệu theo quy định.

Cơ quan hải quan ra quyết định cuối cùng về thông quan cho hàng hóa là đồ chơi trẻ em nhập khẩu căn cứ trên Thông báo kết quả thẩm định đồ chơi trẻ em nhập khẩu do cơ quan xử lý gửi thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

 Cổng thông tin một cửa quốc gia là đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin thực hiện các thủ tục hành chính một cửa.