TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Thủ Dầu Một

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Thủ Dầu Một
Số điện thoại: (0274) 3 628 218
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Thủ Dầu Một 43PC 00 CCHQTDMOT