TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Tây Đô

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Tây Đô
Số điện thoại: (0292) 3 841 119
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Tây Đô 54PH 00 TAYDOCT
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.2995002 2995002 VP KBNN Cần Thơ 0861 2995002
2 Tạm gửi lệ phí hải quan 3511.0.2995002 2995002 VP KBNN Cần Thơ 0861 2995002
3 Tạm thu hàng SXXK 3512.0.2995002 2995002 VP KBNN Cần Thơ 0861 2995002
4 Tạm thu VPHC 3942.0.2995002 2995002 VP KBNN Cần Thơ 0861 2995002
5 Tạm gửi chờ xử lý các khoản thu chưa rõ MLNS 3591.0.2995002 2995002 VP KBNN Cần Thơ 0861 2995002