TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Phú Thọ

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Phú Thọ
Số điện thoại: (0210) 3 848 786
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Phú Thọ 01PJ 00 VIETTRIHN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995239 KBNN Phú Thọ 1261 2995239
2 Thu phí lệ phí chờ nộp ngân sách 3511 2995239 KBNN Phú Thọ 1261 2995239
3 Phải trả về tiền, tài sản tạm giữ chờ xử lý 3942 2995239 KBNN Phú Thọ 1261 2995239
4 Tài khoản tạm thu khác 3591 2995239 KBNN Phú Thọ 1261 2995239