TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Nhơn Trạch

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Nhơn Trạch
Số điện thoại: (0251) 3 560 887
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NG 00 NTRACHDN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995073 KBNN Nhơn Trạch 1769 2995073
2 Tạm thu, tạm giữ 3942 2995073 KBNN Nhơn Trạch 1769 2995073