TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Long Thành

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Long Thành
Số điện thoại: (0251) 3 511 542, 3 841 195
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội nghiệp vụ 47D1 00 DNVCCLTDN
2 Đội nghiệp vụ 2 47D2 00 DNV2CCLTDN
3 Đội nghiệp vụ 3 47D3 00 DNV3CCLTDN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995074 KBNN Long Thành 1767 2995074
2 Tạm thu, tạm giữ 3942 2995074 KBNN Long Thành 1767 2995074