TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ KCN Sóng Thần

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ KCN Sóng Thần
Số điện thoại: (0274) 3 742 239
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ KCN Sóng Thần 43ND 00 KCNSTHANBD
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995145 KBNN Dĩ An 1815 2995145
2 Lệ phí hải quan 3511 2995145 KBNN Dĩ An 1815 2995145
3 Tạm thu (loại hình SXXK) 3591 2995145 KBNN Dĩ An 1815 2995145
4 Thu thuế tạm thu (loại hình TNTX) 3512 2995145 KBNN Dĩ An 1815 2995145
5 Thu các khoản đảm bảo 3942 2995145 KBNN Dĩ An 1815 2995145