TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ KCN Bắc Thăng Long

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ KCN Bắc Thăng Long
Số điện thoại: (024) 39 590 345
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ KCN Bắc Thăng Long 01NV 00 BTLONGHN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995094 KBNN Thanh xuân 0022 2995094
2 Tiền gửi phí, lệ phí hải quan 3511 2995094 KBNN Thanh xuân 0022 2995094
3 Phải trả về tiền, tài sản tạm giữ chờ xử lý 3942 2995094 KBNN Thanh xuân 0022 2995094
4 Tiền gửi các khoản tạm thu khác 3591 2995094 KBNN Thanh xuân 0022 2995094
5 Tiền gửi thuế tạm thu hàng TN-TX 3512 2995094 KBNN Thanh xuân 0022 2995094