TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Hòa Trung

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Hòa Trung
Số điện thoại: (0290) 3 835 320
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Hòa Trung 59BD 00 HOATRUNGCM
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995429 KBNN Cà Mau 0961 2995429
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 3591 2995429 KBNN Cà Mau 0961 2995429
3 Tạm thu 3942 2995429 KBNN Cà Mau 0961 2995429