TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Hòa Lạc

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Hòa Lạc
Số điện thoại: (024) 33 688 709
Tên Đội nghiệp vụ: Đội TTHQ Nghiệp vụ
Mã Hải quan: 01M1
Mã đội: 00
Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS: DHDHTHN
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995238 KBNN Thanh xuân 0022 2995238
2 Tạm gửi tiền lệ phí hải quan 3511 2995238 KBNN Thanh xuân 0022 2995238
3 Tạm gửi thuế XNK 3942 2995238 KBNN Thanh xuân 0022 2995238
4 Tạm gửi tiền phạt VPHC 3591 2995238 KBNN Thanh xuân 0022 2995238
   

Tên Đội nghiệp vụ: Đội TTHQ Khu CNC Hòa Lạc
Mã Hải quan: 01M2
Mã đội: 00
Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS: CNCHTHN
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995237 KBNN Thanh xuân 0022 2995237
2 Tạm gửi tiền lệ phí hải quan 3511 2995237 KBNN Thanh xuân 0022 2995237
3 Tạm gửi tiền phạt VPHC 3591 2995237 KBNN Thanh xuân 0022 2995237
4 Tạm gửi thuế XNK 3942 2995237 KBNN Thanh xuân 0022 2995237