TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Hải Dương

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Hải Dương
Số điện thoại: (0220) 3 892 465
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Nghiệp vụ 03PJ 00 HAIDUONGHP
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995027 KBNN Hải Dương 0373 và 03 2995027
2 Thu phí và lệ phí hải quan 3712 2995027 KBNN Hải Dương 0361 2995027
3 Tạm gửi, tạm thu khác 3591 2995027 KBNN Hải Dương 0361 2995027
4 Thu phạt VPHC 3942 2995027 KBNN Hải Dương 0361 2995027
5 Tạm gửi hàng TNTX 3512 2995027 KBNN Hải Dương 0361 2995027