TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Ga đường sắt quốc tế Yên Viên

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Ga đường sắt quốc tế Yên Viên
Số điện thoại: (024) 38 781 019
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Ga đường sắt quốc tế Yên Viên 01SI 00 GAYVIENHN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.1.2995097 2995097 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995097
2 Chi NS theo QĐ của cấp có thẩm quyền 8951.1.2995097 2995097 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995097
3 Thu lệ phí chờ nộp ngân sách 3511.0.2995097 2995097 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995097
4 Các khoản tạm thu khác 3591.0.2995097 2995097 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995097