TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Vĩnh Xương-AN GIANG

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Vĩnh Xương
Số điện thoại: (0296) 3 524 716
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Vĩnh Xương 50BD 00 VXUONGAG
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995037 KBNN Tân Châu 0769 2995037
2 Lệ phí hải quan 3511.0.2995037 2995037 KBNN Tân Châu 0769 2995037
3 Tạm thu 3942.0.2995037 2995037 KBNN Tân Châu 0769 2995037