TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Giang Thành- KIÊN GIANG

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Giang Thành
Số điện thoại: (0297) 3 760 096
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Giang Thành 53BK 00 GTHANHKG
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.2995307 2995307 KBNN Giang Thành 0826 2995307
2 Tiền gửi phí, lệ phí 3511.0.2995307 2995307 KBNN Giang Thành 0826 2995307