TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Dinh Bà- ĐỒNG THÁP

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Dinh Bà
Số điện thoại: (0277) 3 529 295
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Dinh Bà 49BG 00 DINHBADT
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995212 KBNN Tân Hồng 0670 2995212
2 Phí, lệ phí 3511 2995212 KBNN Tân Hồng 0670 2995212
3 Thu thuế tạm thu 3751 2995212 KBNN Tân Hồng 0670 2995212
4 Tiền gửi phạt VPHC 3943 2995212 KBNN Tân Hồng 0670 2995212