TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH- Chi cục HQ CK Cảng tổng hợp Bình Dương

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Cảng tổng hợp Bình Dương
Số điện thoại: (0274) 3 749 472
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Cảng tổng hợp Bình Dương 43CN 00 CTHOPBD
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995490 KBNN Bình Dương 1811 1056466
2 Lệ phí hải quan 3511 2995490 KBNN Bình Dương 1811 1056466
3 Tạm thu (loại hình SXXK) 3591 2995490 KBNN Bình Dương 1811 1056466
4 Thu thuế tạm thu (loại hình TNTX) 3512 2995490 KBNN Bình Dương 1811 1056466