TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Cảng Năm Căn

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Cảng Năm Căn
Số điện thoại: (0290) 3 730 020
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Cảng Năm Căn 59CB 00 CNAMCANCM
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 741 2995000 KBNN Cà Mau 0961 2995000
2 Tạm thu 3942 2995000 KBNN Cà Mau 0961 2995000