TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Cảng Mỹ Tho-LONG AN

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Cảng Mỹ Tho
Số điện thoại: (0273) 3 853 070
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Nghiệp vụ 48CG 00 MYTHOLA
2 Đội nghiệp vụ Bến Tre 48CG 02 MYTHOLA
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995086 KBNN Tiền Giang 0561 2995086
2 Thu thuế tạm thu 3751 2995086 KBNN Tiền Giang 0561 2995086