TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV I

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV I
Số điện thoại: (0225) 3 859 883
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Thủ tục hàng hóa XNK 03CC 00 CANGHPKVI
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995022 KBNN Hồng Bàng 0063 2995022
2 Thu thuế tạm thu TNTX 3512 2995022 KBNN Hồng Bàng 0063 2995022
3 Tạm thu khác 3591 2995022 KBNN Hồng Bàng 0063 2995022
4 Phí, lệ phí chờ nộp ngân sách 3511   KBNN Hồng Bàng 0063