TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Cảng Mỹ Thới-AN GIANG

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Cảng Mỹ Thới
Số điện thoại: (0296) 3 832 456
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Cảng Mỹ Thới 50CE 00 CMYTHOIAG
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995041 PGD KBNN An Giang 0772 2995041
2 Tạm thu 3942.0.2995041 2995041 PGD KBNN An Giang 0772 2995041