TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Bến Lức-LONG AN

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Bến Lức
Số điện thoại: (0272) 3 891 895
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Nghiệp vụ KCN Long Hậu 48BF 01 CCHQBLLA
2 Đội Thủ tục- Chi cục HQ Bến Lức 48BF 02 CCHQBLLA
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp lệ phí hải quan 3511        
2 Thu nộp NSNN 7111 2995085 KBNN Bến Lức 0514 2995085
3 Thu nộp lệ phí hải quan 3511.09005274 2995085 KBNN Bến Lức 0514 2995085
4 Thu thuế tạm thu 3512 2995085 KBNN Bến Lức 0514 2995085