TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Bắc Hà Nội

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Bắc Hà Nội
Số điện thoại: (024) 37 685 520
Tên Đội nghiệp vụ: Đội Nghiệp vụ
Mã Hải quan: 01E1
Mã đội: 00
Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS: DNVBHNHN
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995093 KBNN Thanh xuân 0022 2995093
2 Thu phí lệ phí chờ nộp ngân sách 3511 2995093 KBNN Thanh xuân 0022 2995093
3 Phải trả về tiền, tài sản tạm giữ chờ xử lý 3942 2995093 KBNN Thanh xuân 0022 2995093
4 Các khoản thuế hàng TN-TX 3512 2995093 KBNN Thanh xuân 0022 2995093
5 Các khoản tạm thu khác 3591 2995093 KBNN Thanh xuân 0022 2995093
   

Tên Đội nghiệp vụ: Đội Hàng không
Mã Hải quan: 01E2
Mã đội: 00
Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS: DHKBHNHN
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995093 KBNN Thanh xuân 0022 2995233
2 Thu phí lệ phí chờ nộp ngân sách 3511 2995093 KBNN Thanh xuân 0022 2995233
3 Phải trả về tiền, tài sản tạm giữ chờ xử lý 3942 2995093 KBNN Thanh xuân 0022 2995233
4 Các khoản thuế hàng TN-TX 3512 2995093 KBNN Thanh xuân 0022 2995233
5 Các khoản tạm thu khác 3591 2995093 KBNN Thanh xuân 0022 2995233