Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2016 (Excel)

Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016 của bộ tài chính ban hành được White Lotus Company giới thiệu trong bài viết tổng hợp sau gồm: Biểu thuế xuất khẩu 2016 - nhập khẩu (full – short); biểu thuế VAT; Biểu thuế quan trọng chương 98; tiêu thụ đặc biệt; bảo vệ môi trường; giấy phép xuất nhập khầu; danh sách hàng hóa cấm xuất nhập khẩu.

- Bảng Excel biểu thuế nhập khẩu từ file đính kèm với các nội dung:

+ Biểu mẫu Nhập khẩu ưu đãi 2016

Biểu thuế ưu đãi đặc biệt 2016: MFN/WTO, ASEAN, ASEAN - CHINA, ASEAN - JAPAN, ASEAN + KOREA, ASEAN - INDIA, ASEAN - AUSTRALIA, VIETNAM - JAPAN, VIETNAM - KOREA, VIETNAM - CHILE.
+ Biểu thuế Chương 80.
+ Biểu thuế Xuất khẩu đối với các mặt hàng chịu thuế.

Nội Dung Chi Tiết File Excel Biểu Mẫu Thuế Bao Gồm:

1. Thông Tin

Bao gồm các văn bản pháp lý như (Thông tư 168/2014/TT-BTC; Thông tư 167/2014/TT-BTC; Thông tư 166/2014/TT-BTC; Thông tư 165/2014/TT-BTC; Thông tư 162/2013/TT-BTC; Thông tư 201/2015/TT-BTC; Nghị định 187/2013/NĐ-CP; Nghị quyết 1269/2011/UBTVQH12; Nghị quyết 888a/2015/UBTVQH13; Luật 70/2014/QH13; Thông tư 83/2014/TT-BTC)

2. Biểu Thuế Xuất Khẩu 2016

Bao gồm các thông tin như mã hàng, mô tả các loại hàng hóa và thuế xuất khẩu áp dụng.

3. Biểu Thuế Nhập Khẩu 2016

Bao gồm bảng biểu thuế short – full bao gồm danh mục hàng hóa, mô tả và cac thông tin cần thiết.

4. Biểu Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT)

Cung cấp số liệu mã hàng hóa, danh mục và thuế giá trị gia tăng (VAT)

5. Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2016 Chương 98

6.Biểu Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

Liệt kê các sản phẩm bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt như: thuốc lá, xì gà, rượu, ô tô.

7.Biểu Thuế Bảo Vệ Môi Trường

Các loại hàng hóa, hóa chất được mô tả trong mục lục này.

8. Biểu Thuế Cấm Xuất Nhập Khẩu

Các loại hàng hóa bị cấm xuất nhập khẩu được quy định trong biểu thuế xuất nhập khẩu 2016.

9. Và một số trung tin cần thiết khác.

Tài liệu này được các cán bộ thuế xuất nhập khẩu, cán bộ Hải quan và tổ chức cá nhân sử dụng trong công tác xuất nhập khẩu Hải quan, được chính thức áp dụng vào năm 2016. Ở đây, biểu thuế xuất nhập khẩu 2016 được tổng hợp chi tiết các thông tư hướng dẫn mới nhất về thuế xuất nhập khẩu. TT số 165/2014/TT-BTC – ATIGA, TT số 166/2014/TT-BTC – ACFTA; TT số 167/2014/TT-BTC – AKFTA; TT số 168/2014/TT-BTC – AANZFTA; TT số 169/2014/TT-BTC – AIFTA; TT số 83/2014/TT-BTC – VAT; TT số 162/2013/TT-BTC – VCFTA; TT số 24/2015/TT-BTC (AJCEP).

TT số 182/2015/TT-BTC ngày 16-11-2015 ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Đặc biệt biểu thuế XNK năm 2016 mang lợi ích tối ưu cho Doanh nghiệp về thuế ưu đãi đặc biệt đến mức thuế NK thấp nhất là 0%.