Tờ Khai Xuất Nhập Khẩu (Thông Báo Kết Quản Phân Luồng)

Trong Thông tư 38/2015/TT-BTC mới nhất, thuộc phụ lục 3 do pháp luật ban hàng. dịch vụ thuế hải quan whitelotuslogictis giới thiệ về tờ khai xuất nhập khẩu (Thông báo kết quả phân luồng) trong quy định thông tư.

Tờ khai xuất nhập khẩu (Thông báo kết quả phân luồng) bao gồm 3 tờ chính:

Tờ 1 là bảng kê khai các thông tin cơ bản về số tờ khai; tên cơ quan đăng ký, ngày đăng ký. Thông tin người xuất khẩu v.v...

Tờ 2: Kê khai địa điểm xếp hàng, số lương container, chỉ thị hải quan

 

Tờ 3: Tờ cuối cùng là kê khau các thông tin sản phẩm hàng hóa, mã số hàng hóa, mã phân loại, mã mô tả hàng hóa

Được tổng hợp bởi dịch vụ thuế hải quan: http://whitelotuslogistic.com.vn/