Thủ Tục Mua Bán Hàng Hóa Giữa Hai Doanh Nghiệp Chế Xuất, Và Nội Địa

Whitelotuslogistic giới thiệu thủ tục mua bán hàng hóa giữa hai doanh nghiệp chế xuất và giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa. Theo điều 8 quyết định số 52/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Vậy để thực hiện việc mua bán hàng hóa với doanh nghiệp chế xuất được whitelotuslogistic trích dẫn hướng dẫn của Bộ Thương Mại

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

l. Đối tượng áp dụng:

a)Doanh nghiệp chế xuất

b)Doanh nghiệp nội địa:

Doanhn ghiệp Việt Nam,

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoai, việc

c)Tổ hợp tác,

d)Hộ gia đình,

e)Cá nhân.

2.Phạm vi áp dụng:

Thông tư này áp dụng cho viêc mua, bán hàng hóa giữa nội địa Việt Nam với doanhnghiệp chế xuất

II. BÁN HÀNG HÓA TƯ NỘI ĐỊA VIỆT NAM CHO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT ĐỂSẢN XUẤT KINH DOANH

1.Đối tượng được bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất

Doanhnghiệp nội địa,

Tổ hợp tác,

Hộ gia đình,

Cá nhân.

2.Hàng hóa từ nội dịa bán cho doanh nghiệp chế xuất:

a)Hàng hóa không thuộc "Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu củaViệt Nam".

b)Hàng hóa xuất khẩu quản lý bàng hạn ngạch, hoạc chỉ tiêu được bán cho doanhnghiệp chế xuất với số lượng, hoặc trị giá phù hợp với hạn ngạch được phân bổ,hoặc chỉ tiêu đttợc giao.

c)Hàng hóa xuất khẩu theo quản lý chuyên ngành được bán cho doanh nghiệp chế xuấttheo quy định của Bộ chuyên ngành.

3.Thủ tục hải quan:

Hàng hóa doanh nghiệp nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất chỉ cần lập tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu với hải quan khu chế xuất trên cơ sở hợp đồng mua bán đã ký kết với doanh nghiệp chế xuất theo các quy định hiện hành.

Doanh nghiệp chế xuất khi mua hàng hóa của nội địa chỉ cần lập tờ khai với hải quan khu chế xuất không cần Ban quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất duyệt kế hoạch.

4.Thuế xuất khẩu:

Hànghóa nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất người bán đượe miễn thuế xuất khẩu.

Hànghóa doanh nghiệp chế xuất mua của nội địa để xuất khẩu (không qua sản xuất),doanh nghiệp chế xuất phải chịu thuế xuất khẩu.

Hànghóa doanh nghiệp chế xuất mua của nội địa để sản xuất hàng xuất khẩu, khi xuấtkhẩu, doanh nghiệp chế xuất được miễn thuế xuất khẩu.

Hướng Dẫn Mua Bán Giữa Doanh Nghiệp Chế Xuất Với Doanh Nghiệp Nội Địa

III. DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA MUA HÀNG HÓA TỪ DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

1.Hàng hóa được mua từ doanh nghiệp chế xuất:

a)Hàng hóa thuộc danh muc hàng thay thế hàng nhập khẩu do Bộ Kế hoạch và Đầu tưcông bố hàng năm.

b)Nguyên liệu, bán thành phẩm cho các doanh nghiệp nội Địa trực tiếp sản xuấthàng xuất khẩu.

c)Phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại của doanh nghiệp chế xuất.

Hànghóa nêu tại khoản này phải là sản phẩm do chính doanh nghiệp chế xuất sản xuấttheo đúng quy định tại giấy phép đầu tư.

2.Đối tượng mua hàng từ doanh nghiệp chế xuất:

a)Doanh nghiệp Việt Nam đươc thành lập theo pháp luật có ngành hàng phù hợp được mua tất cả các hàng hóa ghi tại Khoản 1 Mục này.

b)Tổ hợp tác, hộ gia đình, cá rthân được mua phế liệu, phế phẩm còn gíá trị thương mại của doanh nghiệp chế xuất.

c)Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật Đầu tư nướcngoài tại Việt Nam được mua hàng hóa cho sản xuất hàng xuất khẩu của chính doanh nghiệp, phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh quy định tại giấyphép đầu tư.

3.Quy định về mua hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất:

a)Hàng hóa nhập khẩu quản lý bằng hạn ngạch hoặc chỉ tiêu:

Doanhnghiệp nội địa chỉ được mua hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất với số lượng,hoặc trị giá phù hợp với hạn ngạch được phân bổ, hoặc chỉ tiêu được giao.

b)Hàng hóa nhập khẩu theo quản lý chuyên ngành:

Doanhnghiệp nội địa chỉ được mua hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất theo quy định củaBộ chuyên ngành.

c)Phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại thực hiện theo quy định tại Thông tưliên Bộ số 2880/KCM-TM ngày 19/12/1996 của Bộ Thương mại và Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường về nhập khẩu phế liệu, phế phẩm.

4.Thủ tục hải quan và việc nộp thuể nhập khẩu:

Thủtục hải quan và việc nộp thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định nhập khẩu hiệnhành.

IV. BÁN VĂN PHÒNG PHẨM, HÀNG HOÁ PHỤC VỤ SINH HOẠT HÀNG NGÀY CỦA DOANG NGHIỆP CHẾ XUẤT.

1.Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Mục II được bán văn phòng phẩm, hàng hóaphục vụ sinh hoạt hàng ngày cho doanh nghiệp chế xuất.

2.Doanh nghiệp chế xuất mua văn phòng phẩm, hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày từ nội địa không phải làm thủ tục hải quan và thực hiện theo quy định của Ban quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

Một Câu Hỏi Được Nhiều Người Quan Tâm Về Chính Sách Xuất Nhập Khẩu – Mua Bán Hàng Hóa Giữa 2 Doanh Nghiệp Chế Xuất

Câu Hỏi: Theo Khoản 1a Điều 74 trong THông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 có nói Hàng hoá mua bán giữa các DNCX với nhau thì được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan.

Vậy Doanh nghiệp chúng tôi là DNCX bán hàng cho 1 DNCX khác, trong đó doanh nghiệp chúng tôi có mở TK xuất tại chỗ, nhưng Doanh nghiệp chế xuất kia không mở tờ khai nhập tại chỗ đối ứng (theo điều 74 nói trên ), như vậy có được hay không ạ? Rất mong nhận được sự trợ giúp, trân thành cảm ơn.

Trích dẫn trả lời:
Phòng QLGD&TTĐT tại Hải Quan Việt nam

Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:
- Khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” quy định:
“1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:
a) Hàng hoá mua bán giữa các DNCX với nhau;...”
- Khoản 4 Điều 75 Thông tư số 38 quy định:
“4. Đối với hàng hoá mua, bán giữa hai DNCX: Trường hợp lựa chọn làm thủ tục hải quan thì thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư này.”
- Điều 86 quy định:
“5. Thủ tục hải quan
a) Trách nhiệm của người xuất khẩu:
a.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu và ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;
a.2) Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định;
a.3) Giao hàng hóa cho người nhập khẩu sau khi hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan.
b) Trách nhiệm của người nhập khẩu:
b.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định trong đó ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ tương ứng tại ô “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy;
b.2) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định;
b.3) Chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, tiêu thụ sau khi hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan.
c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan làm thủ tục xuất khẩu: Thực hiện thủ tục xuất khẩu theo quy định tại Chương II Thông tư này;
d) Trách nhiệm của cơ quan hải quan làm thủ tục nhập khẩu:
d.1) Theo dõi những tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu;
d.2) Tiếp nhận, kiểm tra theo kết quả phân luồng của Hệ thống. Trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hoá, nếu hàng hóa đã được kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan xuất khẩu thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu không phải kiểm tra thực tế hàng hoá;
d.3) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì hàng tháng tổng hợp và lập danh sách các tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại chỗ đã được thông quan theo mẫu số 20/TKXNTC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân nhập khẩu tại chỗ.”
Do đó, trường hợp một doanh nghiệp lựa chọn làm thủ tục hải quan thì doanh nghiệp nhập khẩu cũng phải mở tờ khai nhập khẩu tương ứng theo hướng dẫn tại Điều 86 dẫn trên.
Đề nghị bạn đọc tham khảo và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý để được giải đáp cụ thể.
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.
Trân trọng!