[Thông Tư 38/2015/TT-BTC] Tờ Khai Hàng Hóa Nhập Khẩu (Giải Phóng Hàng)

Trong Thông tư 38/2015/TT-BTC tờ khai báo hải quản để giải phóng hàng hóa được chia làm 3 tờ. Tờ 1 ghi đầu đủ các thông tin cơ bản như ở Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan).

Bổ sung thêm số hóa đơn, số tiếp nhận hóa đơn điện tử, Các khoản gia trị hóa đơn, thuế, giá v.v...

Kê khai và phân loại đầy đủ chỉ thị Hải Quan theo ngày tên nội dung

Danh Mục thông báo Hải Quan:Tên trường đơn vị hải quan - ngày cấp phép. 

Bài viết được thông hợp bởi dịch vụ hải quan Whitelotus từ tài liểu chính thông