TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Yên Bái

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Yên Bái
Số điện thoại: (0216) 3 893 844
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Yên Bái 01BT 00 YENBAIHN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995430 PGD KBNN Yên Bái 2570 2995430
2 Các khoản tạm thu khác 3511 2995430 PGD KBNN Yên Bái 2570 2995430
3 Tạm giữ chờ xử lý 3942 2995430 PGD KBNN Yên Bái 2570 2995430
4 Tiền gửi khác 3713 2995430 PGD KBNN Yên Bái 2570 2995430