TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Vĩnh Phúc

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Vĩnh Phúc
Số điện thoại: (0211) 3 870 946
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Vĩnh Phúc 01PR 00 VINHPHUCHN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995236 KBNN Phúc Yên 1219 2995236
2 Tạm giữ 3942.0.2995236 2995236 KBNN Phúc Yên 1219 2995236
3 Tạm thu 3591.0.2995236 2995236 KBNN Phúc Yên 1219 2995236