TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Vĩnh Hội Đông- AN GIANG

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Vĩnh Hội Đông
Số điện thoại: (0296) 3 826 848
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Vĩnh Hội Đông 50BC 00 HOIDONGAG
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995032 KBNN An Phú 0771 2995032
2 Tạm thu 3591.0.2995032 2995032 KBNN An Phú 0771 2995032