TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Thông Bình- ĐỒNG THÁP

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Thông Bình
Số điện thoại: (0277) 3 520 057
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Thông Bình 49BF 00 THBINHDT
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995091 KBNN Tân Hồng 0670 2995091