TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Thái Bình

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Thái Bình
Số điện thoại: (0227) 3 745 025, 3 745 015
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Nghiệp vụ 03CD 00 THAIBINHHP
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995122 KBNN Thái Bình 0461 2995122
2 Thu phí và lệ phí hải quan 3712 2995122 KBNN Thái Bình 0461 2995122
3 Tạm thu hàng SXXK 3591 2995122 KBNN Thái Bình 0461 2995122
4 Tạm gửi hàng TNTX và các khoản treo 3512 2995122 KBNN Thái Bình 0461 2995122
5 Thu phạt VPHC 3942 2995122 KBNN Thái Bình 0461 2995122
6 Tạm gửi khác 3942 2995122 KBNN Thái Bình 0461 2995122