TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Sở Thượng- ĐỒNG THÁP

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Sở Thượng
Số điện thoại: (0277) 3 588 097
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Sở Thượng 49BE 00 SOTHUONGDT
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995165 KBNN Hồng Ngự 0666 2995165
2 Phí, lệ phí 3511 2995165 KBNN Hồng Ngự 0666 2995165
3 Thu thuế tạm thu 3751 2995165 KBNN Hồng Ngự 0666 2995165
4 Tạm thu khác 3591 2995165 KBNN Hồng Ngự 0666 2995165
5 Tiền gửi phạt VPHC 3942 2995165 KBNN Hồng Ngự 0666 2995165