TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Quản lý hàng hóa XNK ngoài KCN

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Quản lý hàng hóa XNK ngoài KCN
Số điện thoại: (0274) 3 811 655
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Quản lý hàng hóa XNK ngoài KCN 43PB 00 NGOAIKCNBD
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995150 PGD KBNN Bình Dương 1818 2995150
2 Phí, lệ phí chờ nộp NSNN 3511 2995150 PGD KBNN Bình Dương 1818 2995150
3 Tạm thu khác 3591 2995150 PGD KBNN Bình Dương 1818 2995150
4 Thuế hàng TNTX 3512 2995150 PGD KBNN Bình Dương 1818 2995150