TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư - gia công

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư - gia công
Số điện thoại: (024) 35 812 888
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư - gia công 01PL 00 HQQLDTGCHN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.1.2995192 2995192 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995192
2 Chi NS theo QĐ của cấp có thẩm quyền 8951.1.2995192 2995192 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995192
3 Thu lệ phí chờ nộp ngân sách 3511.0.2995192 2995192 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995192
4 Các khoản thuế hàng TN-TX 3512.0.2995192 2995192 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995192
5 Các khoản tạm thu khác 3591.0.2995192 2995192 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995192