TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận
Số điện thoại: (0252) 3 720 600
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận 47NM 00 BTHUANDN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995141 KBNN Bình Thuận 1661 2995141
2 Tạm thu, tạm giữ 3942 2995141 KBNN Bình Thuận 1661 2995141