TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Phước Tân

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Phước Tân
Số điện thoại: (0276) 3 783 222
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Phước Tân 45BD 00 PHUOCTANTN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995215 KBNN Châu Thành 1914 2995215
2 Tạm thu khác 3591 2995215 KBNN Châu Thành 1914 2995215