TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Khánh Bình-AN GIANG

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Khánh Bình
Số điện thoại: (0296) 3 825 838
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Khánh Bình 50BK 00 KBINHAG
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995155 KBNN An Phú 0771 2995155
2 Tạm thu 3591.0.2995155 2995155 KBNN An Phú 0771 2995155