TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ KCX Tân Thuận

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ KCX Tân Thuận
Số điện thoại: (028) 37 700 154
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội nghiệp vụ 02XE 00 TTHUANHCM
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.0.2995082 2995082 KBNN Quận 7 0130 2995082
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 3511.0.2995082 2995082 KBNN Quận 7 0130 2995082
3 Tiền gửi thuế tạm thu 3512.0.2995082 2995082 KBNN Quận 7 0130 2995082
4 Tiền gửi nộp khoản đảm bảo 3591.0.2995082 2995082 KBNN Quận 7 0130 2995082
5 Tiền gửi phạt VPHC 3942.0.2995082 2995082 KBNN Quận 7 0130 2995082