TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ KCX Linh Trung

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ KCX Linh Trung
Số điện thoại: (028) 37 241 044
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Giám sát 02F1 01 LTILTHCM
2 Đội Nghiệp vụ 1 (Linh Trung) 02F1 00 LTILTHCM
3 Đội Nghiệp vụ 2 (Linh Trung 2) 02F2 00 LTIILTHCM
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.0.2995083 2995083 KBNN Thủ Đức 0123 2995083
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 3511.0.2995083 2995083 KBNN Thủ Đức 0123 2995083
3 Tiền gửi thuế tạm thu 3512.0.2995083 2995083 KBNN Thủ Đức 0123 2995083
4 Tiền gửi nộp khoản đảm bảo 3591.0.2995083 2995083 KBNN Thủ Đức 0123 2995083
5 Tiền gửi phạt VPHC 3942.0.2995083 2995083 KBNN Thủ Đức 0123 2995083