TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ KCN Trảng Bàng

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ KCN Trảng Bàng
Số điện thoại: (0276) 3 896 072
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Nghiệp vụ 45F1 00 DNVTBANGTN
2 Đội TTHQ KCN Phước Đông 45F2 00 PDONGTBTN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995214 KBNN Trảng Bàng 1918 2995214
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 3511 2995214 KBNN Trảng Bàng 1918 2995214
3 Tạm thu 3591 2995214 KBNN Trảng Bàng 1918 2995214
4 Thu phạt VPHC 3942 2995214 KBNN Trảng Bàng 1918 2995214