TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ KCN Mỹ Phước

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ KCN Mỹ Phước
Số điện thoại: (0274) 3 567 172
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Nghiệp vụ - HQ Mỹ Phước 43K1 00 DNVCCMPBD
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995149 KBNN Bến Cát 1812 2995149
2 Lệ phí hải quan 3511 2995149 KBNN Bến Cát 1812 2995149
3 Tạm thu (loại hình SXXK) 3591 2995149 KBNN Bến Cát 1812 2995149
4 Tạm thu (loại hình TNTX) 3512 2995149 KBNN Bến Cát 1812 2995149
5 Thu các khoản đảm bảo 3942 2995149 KBNN Bến Cát 1812 2995149