TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ KCN Điện Nam - Điện Ngọc

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ KCN Điện Nam - Điện Ngọc
Số điện thoại: (0235) 3 943 757
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Nghiệp vụ 60C1 00 DNAMDNGCQN
2 Đội Tây Giang 60C2 00 DNAMDNGCQN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.1.2995313 2995313 KBNN Điện Bàn 1963 2995313
2 Tiền gửi, lệ phí hải quan 3511.0.2995313 2995313 KBNN Điện Bàn 1963 2995313
3 Tạm thu, phạt VPHC 3942.0.2995313 2995313 KBNN Điện Bàn 1963 2995313