TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Hòa Bình

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Hòa Bình
Số điện thoại: (0218) 3 906 336
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Hòa Bình 01PQ 00 CCHQHBHN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995507 KBNN Hòa Bình 2672 2995507
2 Lệ phí 3511.0.2995507 2995507 KBNN Hòa Bình 2672 2995507
3 Tạm giữ chờ xử lý 3942.0.2995507 2995507 KBNN Hòa Bình 2672 2995507
4 Tạm thu khác 3591.0.2995507 2995507 KBNN Hòa Bình 2672 2995507