TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Gia Thụy

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Gia Thụy
Số điện thoại: (024) 38 750 223
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Gia Thụy 01IK 00 GIATHUYHN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.1.2995096 2995096 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995096
2 Chi NS theo QĐ của cấp có thẩm quyền 8951.1.2995096 2995096 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995096
3 Thu lệ phí chờ nộp ngân sách 3511.0.2995096 2995096 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995096
4 Các khoản thuế hàng TN-TX 3512.0.2995096 2995096 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995096
5 Các khoản tạm thu khác 3591.0.2995096 2995096 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995096
6 Phải trả về tiền, tài sản tạm giữ chờ xử lý 3942.0.2995096 2995096 KBNN Bắc Từ Liêm 0041 2995096