TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ Đức Hòa-LONG AN

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ Đức Hòa
Số điện thoại: (0272) 3 778 108
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Đức Hòa 48BI 00 DUCHOALA
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995301 KBNN Đức Hòa 0516 2995301
2 Tạm thu 3942 2995301 KBNN Đức Hòa 0516 2995301