TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Xa Mát

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Xa Mát
Số điện thoại: (0276) 3 872 518
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Nghiệp vụ 45C1 00 DNVXAMATTN
2 Đội thủ tục Hải quan Chàng Riệc 45C2 00 DCRXAMATTN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995113 KBNN Tân Biên 1912 2995113
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 3511 2995113 KBNN Tân Biên 1912 2995113
3 Tạm thu 3591 2995113 KBNN Tân Biên 1912 2995113
4 Tiền gửi thu phạt VPHC 3941 2995113 KBNN Tân Biên 1912 2995113
5 Tiền gửi từ bán hàng tịch thu 3582 2995113 KBNN Tân Biên 1912 2995113