TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Vĩnh Long

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Vĩnh Long
Số điện thoại: (0270) 3 880 154
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Vĩnh Long 54CD 00 VINHLONGCT
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.2995016 2995016 VP KBNN Vĩnh Long 0711 2995016
2 Tạm gửi lệ phí hải quan 3511.0.2995016 2995016 VP KBNN Vĩnh Long 0711 2995016
3 Tạm thu hàng SXXK 3512.0.2995016 2995016 VP KBNN Vĩnh Long 0711 2995016
4 Tạm thu VPHC 3942.0.2995016 2995016 VP KBNN Vĩnh Long 0711 2995016
5 Tạm gửi chờ xử lý các khoản thu chưa rõ MLNS 3591.0.2995016 2995016 VP KBNN Vĩnh Long 0711 2995016