TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Tịnh Biên- AN GIANG

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Tịnh Biên
Số điện thoại: (0296) 3 876 180
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Tịnh Biên 50BB 00 TINHBIENAG
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.1.2995036 2995036 KBNN Tịnh Biên 0763 2995036
2 Tạm thu 3942.0.2995036 2995036 KBNN Tịnh Biên 0763 2995036