TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Thường Phước-ĐÔNG THÁP

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Thường Phước
Số điện thoại: (0277) 3 595 247
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Thường Phước 49BB 00 THPHUOCDT
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995090 KBNN Hồng Ngự 0666 2995090
2 Phí, lệ phí 3511 2995090 KBNN Hồng Ngự 0666 2995090
3 Thu thuế tạm thu 3512 2995090 KBNN Hồng Ngự 0666 2995090
4 Tạm thu khác 3591 2995090 KBNN Hồng Ngự 0666 2995090
5 Tiền gửi phạt VPHC 3942 2995090 KBNN Hồng Ngự 0666 2995090