TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH-Chi cục HQ CK Sân bay quốc tế Nội Bài

Tên Chi cục Hải quan: Chi cục HQ CK Sân bay quốc tế Nội Bài
Số điện thoại: (024) 38 843 264
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Thủ tục hàng hóa nhập 01B3 00 DHHNNBHN
2 Đội Thủ tục hàng hóa xuất 01B1 00 DHHXNBHN
3 Đội thủ tục hành lý nhập khẩu 01B6 00 DHLNKNBHN
4 Đội thủ tục hành lý xuất khẩu 01B5 00 DHLXKNBHN
   

Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995092 KBNN Mê Linh 0040 2995092
2 Chi NS theo QĐ của cấp có thẩm quyền 8951 2995092 KBNN Mê Linh 0040 2995092
3 Phí - Lệ phí chờ nộp ngân sách 3511 2995092 KBNN Mê Linh 0040 2995092
4 Các khoản thuế hàng TN-TX 3512 2995092 KBNN Mê Linh 0040 2995092
5 Các khoản tạm thu khác 3591 2995092 KBNN Mê Linh 0040 2995092
6 Tài khoản tạm giữ 3942 2995092 KBNN Mê Linh 0040 2995092